Kontaktní údaje odpovědné osoby

Správcem podle čl. 4 č. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je

Viktoriaschule Gronau
Gildehauser Straße 114
48599 Gronau

Telefon: +492562965014
Fax: +49256297601

verwaltung@vs.schule.gronau.de

Zplnomocněný zástupce: Maike Albers-Wilmes (ředitelka školy)


Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Oficiálním pověřencem pro ochranu osobních údajů ve školském obvodu Borken je pan Friedrich. Můžete ho kontaktovat na e-mailové adrese
m.friedrich@kreis-borken.de.

Práva subjektů údajů

Máte na to právo:

 • požádat o informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme v souladu s článkem 15 DSGVO. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uložení, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na stížnost, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně smysluplné informace o jeho podrobnostech;

 • požadovat bezodkladnou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme, v souladu s čl. 16 DSGVO;

 • podle čl. 17 DSGVO požádat o výmaz vašich osobních údajů, které jsme uložili, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 18 DSGVO, pokud zpochybňujete přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jejich výmazu a údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo jste vznesli námitku proti zpracování v souladu s čl. 21 DSGVO;

 • podle čl. 20 DSGVO získat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;

 • kdykoli odvolat svůj souhlas v souladu s čl. 7 odst. 3 DSGVO. To má za následek, že na základě tohoto souhlasu již nemůžeme do budoucna pokračovat ve zpracování údajů;

 • podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s čl. 77 DSGVO;

 • podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud k tomu existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, které budeme realizovat bez uvedení konkrétní situace. Pokud si přejete uplatnit své právo na zrušení nebo námitku, stačí zaslat e-mail na adresu verwaltung@vs.schule.gronau.de.


Poznámky ke zpracování dat

Při přístupu na tyto webové stránky jsou osobní údaje shromažďovány na právním základě čl. 6 odst. 1S. 1 písm. Ff EU - DSGVO ve spojení s § 3 Abs. 1 Datenschutz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW) jsou osobní údaje shromažďovány z technických důvodů za účelem zobrazení našich webových stránek a zajištění stability a bezpečnosti. Následující údaje jsou získávány během přístupu a dočasně ukládány do tzv. protokolů nebo log souborů:

 • IP adresa
 • Datum a čas načtení
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat v každém případě
 • Webové stránky, ze kterých žádost přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

Rádi bychom upozornili, že je možné, že provozovatelé externích webových stránek, na které portál odkazuje, mohou shromažďovat a analyzovat údaje uživatelů těchto stránek.
Pokud nás kontaktujete e-mailem, budou údaje uloženy na právním základě čl. 6 Abs. 1. S. 1 písm. e, Abs. 3 EU - DSGVO ve spojení s § 3 Abs. 1 Datenschutzgesetz Nordrhein- Westfalen (DSG NRW) uložení vámi dobrovolně poskytnutých údajů (vaše e-mailová adresa, případně vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli zpracovat vaši žádost. Osobní údaje budou použity pouze k účelu, o který jste požádali. Vaše údaje budou vymazány v okamžiku, kdy jejich uložení již nebude nutné.


Používání souborů cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které váš prohlížeč automaticky vytváří při vstupu na naše stránky a ukládá je do vašeho koncového zařízení (notebook, tablet, chytrý telefon apod.). V souboru cookie jsou uloženy informace, které se vztahují ke konkrétnímu použitému koncovému zařízení. Neznamená to však, že bychom získali přímou informaci o vaší identitě. Používání souborů cookie slouží k tomu, aby pro vás bylo používání naší nabídky uživatelsky přívětivější. Po opuštění našich stránek se automaticky vymažou. Váš prohlížeč je možné nastavit tak, aby se ve vašem počítači žádné soubory cookie neukládaly nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy objevila zpráva. Úplná deaktivace souborů cookie však může vést k omezení funkčnosti našich webových stránek.


Změna našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být změněny, aby byly vždy v souladu s aktuálními právními požadavky nebo aby byly do zásad ochrany osobních údajů implementovány změny našich služeb, např. při zavedení nových služeb. Nové zásady ochrany osobních údajů pak budou platit při vaší další návštěvě.


Souhlas se soubory cookie

 • Mapové služby nejsou povoleny
 • Video služby nejsou povoleny
 • Technické soubory cookie nejsou povoleny